Vi tager bæredygtigheden på os – VL-analyse

11. juni 2022

Danmark bliver ofte – og med rette – fremhævet som et foregangsland for grøn omstilling og bæredygtig udvikling, men når et bredt udsnit af danske erhvervsledere (345 VL-medlemmer har besvaret analysen) bliver bedt om at vurdere deres virksomheders indsats, er resultaterne blandede. Analysen, som blev præsenteret i forbindelse med VL Døgnet, og som er udført i samarbejde med CBS og Megafon, viser, at man tager bæredygtigheden på sig de fleste steder, at ambitionsniveauet generelt er højt, men også at der for de flestes vedkommende er et godt stykke vej til realiseringen af den grønne omstillings mål.

Af Steen Vallentin, Associate professor og academic director af CBS sustainability

Den gennemsnitlige bæredygtighedsindsats er på det jævne

Når VL-medlemmerne bliver bedt om at give en samlet karakter for deres virksomheds bæredygtighedsindsats, indtil nu, bliver gennemsnittet lidt under karakteren 7. Kun 5 % af de adspurgte vurderer, at deres virksomhed og dens ledelse fortjener et 12-tal, mens 20 % er parate til at give karakteren 10. Det er samlet set ’på det jævne’, men virker umiddelbart som et realistisk øjebliksbillede. Tilsvarende er der kun 42 % af lederne i undersøgelsen, som vurderer at deres virksomhed har et stærkt samlet strategisk og organisatorisk beredskab i forhold til at håndtere fremtidige bæredygtighedsudfordringer. Der er altså plads til forbedringer.

 

Det går heldigvis fremad

Undersøgelsen indikerer også, at danske virksomheder har gjort væsentlige fremskridt på bæredygtighedsområdet inden for de sidste 5 år. 59 % af de adspurgte oplever således, at der har været et markant løft i denne periode. Det er også værd at bemærke, at 53 % mener at de er nået langt med bæredygtighed sammenlignet med det generelle niveau i deres branche, mens kun 10 % har den modsatte oplevelse. Det er med andre ord kun få danske virksomheder, som oplever at halte bagefter konkurrenterne målt på bæredygtighed.

 

Ambitionsniveauet er højt

Hvad angår strategisk udviklingsniveau, er der 26 % som giver udtryk for at deres virksomhed befinder sig på et transformativt niveau, hvor man bidrager til at løfte barren for hele branchen – i netværk og samarbejde med eksterne interessenter. 30 % oplever at bæredygtighed er fuldt ud integreret i virksomheden, mens 28 % ser bæredygtighed som en mere isoleret indsats. Endelig er der 12 %, som oplever at det er ’business as usual’, mens kun 2 % mener, at deres forretning slet ikke har noget med bæredygtighed at gøre.

Med tanke på den jævne helhedsvurdering er det overraskende, at over halvdelen (56 %) af undersøgelsens ledere er parate til at placere deres virksomhed i den transformative eller integrerede kategori (det ville være interessant at undersøge om de pågældende virksomheders mellemledere ville drage de samme konklusioner. Det kan der dog ikke siges noget om ud fra den foreliggende undersøgelse). Hvad der derimod kan siges noget om, er hvilket udviklingsstadie lederne ”håber”, at deres virksomhed vil befinde sig på om 10 år. Her er billedet klart: 45 % sigter efter en transformativ strategi, og andre 45 % sigter efter en integreret strategi. Ambitionsniveauet er med andre ord højt hos langt de fleste.

 

Viljen til at gentænke forretningsmodellen er begrænset

Det er bemærkelsesværdigt, at det kun er 35 %, som ser et stort behov for grundigt at gentænke og ændre virksomhedens forretningsmodel og værdiskabelse – med henblik på at skabe en mere bæredygtig forretning. Dette på trods af, at det kun er 40 % af undersøgelsens ledere, der vil beskrive deres virksomhed som helt eller overvejende ”grøn”.

Undersøgelsen viser ikke overraskende, at de største udfordringer har at gøre med miljødelen af bæredygtighed (til sammenligning med den sociale del). 36 % mener at deres forretning i høj eller meget høj grad er miljømæssigt bæredygtig, mens 63 % mener, at dette kun i nogen eller mindre grad –  eller slet ikke – er tilfældet.

 

Virksomhederne står over for store organisatoriske og ledelsesmæssige udfordringer

Hvor godt er virksomhederne så rustet organisatorisk og ledelsesmæssigt til at håndtere den grønne omstilling? Her indikerer undersøgelsen, at der er særlige udfordringer forbundet med bestyrelsesarbejdet (og dermed også G’et i ESG) og mobilisering af virksomhedens mellemledere.

Det er bemærkelsesværdigt, at kun 39 % af undersøgelsens ledere vurderer, at virksomhedens nuværende bestyrelse er kvalificeret i forhold til at håndtere spørgsmål om bæredygtighed og ’ESG ’ (Environmental, Social, and (Corporate) Governance), mens 52 % vurderer, at det kun i nogen eller mindre grad er tilfældet. Det skal sammenholdes med, at hele 63 % mener, at bæredygtighedskriterier fremover bør indgå i sammensætningen af virksomhedens bestyrelse.

Det er også bemærkelsesværdigt, at kun 31 % oplever at bæredygtighed som tankegang er integreret og dermed retningsgivende blandt virksomhedens mellemledere, mens 62 % oplever, at dette kun i nogen eller mindre grad er tilfældet. Dette skal ses i lyset af, at 68 % mener, at det er vigtigt at virksomhedens mellemledere er med på vognen, at kun 34 % oplever at der bliver gjort en aktiv indsats for at inddrage og engagere mellemlederne i arbejdet med bæredygtighed, og at kun 18 % oplever, at mellemledere har incitamenter til at gøre en indsats inden for bæredygtighed.

Ikke mindst på disse områder lægger undersøgelsen op til interessante diskussioner blandt VL’s medlemmer.

 

Endelig skal virksomhederne være parate til at kommunikere og stå ved deres bæredygtighedsambitioner

Hvad angår virksomhedens eksterne kommunikation finder 84 % af undersøgelsens ledere, at det er vigtigt, at virksomheder tør formulere ambitiøse bæredygtighedsmål, også selvom de endnu ikke ved, hvordan de skal nå dem. Det er bemærkelsesværdigt sammenholdt med, at ikke mindre end 89 % samtidig synes, at det er vigtigt at virksomheder undgår ’greenwashing’ og lader være med at kommunikere bæredygtighedsmål, som de ikke kan leve op til. En mulig tolkning af disse potentielt modstridende resultater er, at det er godt at være ambitiøs, men at man skal være tydelig i sin kommunikation og undgå at love for meget.

40 % vurderer, at deres virksomhed evner at kommunikere åbent om udfordringer, dilemmaer og vanskelige afvejninger i arbejdet med bæredygtighed, mens 58 % oplever, at dette kun i nogen eller mindre grad –  eller slet ikke- er tilfældet. Også her er der tydeligvis plads til forbedringer.

 

Om ”sårbarhed” og grøn omstilling

”Grundighed”, ”åbenhed”, ”naturlighed” og ”sårbarhed” var nogle af de nøgleord om bæredygtighed, der blev diskuteret på VLDøgnet. Ikke mindst ”sårbarhed” er et godt ord til at beskrive, hvad virksomhederne skal turde i en omskiftelig verden, hvor forventninger og krav om bæredygtighed og ansvarlighed hele tiden er i bevægelse. De skal turde være åbne; ikke blot om resultater og målsætninger, men også om udfordringer, dilemmaer og vanskelige problemer og afvejninger.

Vi udlovede 10 æsker chokolade blandt besvarelserne!

Vi har i VL udtrukket 10 vindere af en Michelsen chokolade æske blandt de VL medlemmer, der besvarede medlemsanalysen. Chokoladen er sendt til:

Marie Munk, CFO, Det Kongelige Teater (VL10)
Mads Kann-Rasmussen, CEO, VKR Holding A/S (VL2)
Morten Felding, CEO, Convena Distribution A/S (VL36)
Ib Enevoldsen, Adm. direktør, Rambøll Danmark A/S (VL55)
Ralf Dujardin, Direktør, Dujardin A/S (VL58)
Maiken Lykke Country Manager, Sopra Steria A/S (VL7)
Henrik Koska, Adm. direktør, NetSolutions (VL79)
Nina Mathiesen, Adm. direktør, Cobe (VL5)
Marianne Stolt, Direktør, Levring & Levring (VL55)
Martin Zunda, Adm. direktør, DSB Service & Retail (VL32)

 

 

 

 

Steen Vallentin

Steen Vallentin

Forfatter på analysen. Associate professor, Phd, academic director of CBS sustainability, CBS