1.420 medlemmer (36% af medlemmerne) har besvaret VL’s medlemsundersøgelse 2019

Overordnet viser analysen, at tilfredsheden med Selskabet er høj, og at der bliver taget godt imod de forskellige arrangementer og tilbud. Tilfredsheden med egen VL-gruppesammensætning og udbytte er ligeledes høj. Resultatet for de enkelte grupper er netop udsendt til alle gruppeformænd.

Det er nu 3. gang (2015, 2017 og 2019), at en sammenlignelig medlemsundersøgelse er gennemført, hvilket giver en god mulighed for at følge udviklingen i VL, og sondre om vi er på rette vej. Det er vi i høj grad.

Analysen er udført i samarbejde med tidligere VL-bestyrelsesmedlem Dr. Suzanne Beckmann og Megafon, som vi gerne vil takke for endnu engang at have stillet deres assistance velvilligt til rådighed for VL.

Selskabet:

  • 82% er meget tilfredse eller tilfredse med deres medlemskab i Selskabet (2017: 76%)
  • Tilfredsheden med Selskabets arrangementer er høj og ligger mellem 84% (VL Døgnet 2019 i FN Byen) og 94% (VL Døgnet 2018 på Borreby Gods).
  • Der er stor tilslutning til et årstema med i alt 84% (2017: 68%), hvoraf 38% foretrækker, at det behandles i Selskabets arrangementer, 15% i gruppens arrangementer, og 31% i både Selskabets og gruppens arrangementer. Den oplevede relevans er højest for 2019 årstemaet (62%).
  • 90% vurderer, at Selskabets omdømme er meget godt eller godt (88% i både 2017 og 2015).

Egen VL-gruppe:

  • Medlemmernes tilfredshed med deres egen gruppe er høj med 87% Der er ingen signifikante forskelle med hensyn til køn, alder, anciennitet eller geografisk placering.
  • Overordnet er 84% meget tilfredse eller tilfredse med deres udbytte af deltagelse i gruppemøderne, og der ses en klar stigning gennem de seneste år. Resultatet for de enkelte grupper er netop udsendt til formændene.
  • Tilfredsheden med medlemssammensætningen er stort set uforandret fra 2017 (79%) til 2019 (80%).
  • Fremmødeprocent opfattes som mindre tilfredsstillende (49%), med 7% meget tilfredse og 42% tilfredse. Tallene er stort set uforandret sammenlignet med både 2017 og 2015. Egen fremmødeprocent ses meget mere positiv.
  • 50% synes, at deres gruppemøder afspejler Selskabets formål i meget høj grad (8%) eller høj grad (42%).

De internationale VL-grupper (149 besvarelser):

  • Medlemmerne af internationale grupper kan deles i to næsten lige store grupper (ligesom i 2017):  Nemlig de, der ikke er særligt interesseret i tilknytning og de, der ønsker en tættere tilknytning til danske grupper via søstergrupper i Danmark og ligeledes ønsker at få besøg af andre VL-grupper .

Jeg har været meget spændt på at læse og analysere medlemsundersøgelsen, og jeg er rigtig glad for det positive resultat og de mange  rosende og konstruktive kommentarer.
TAK for det.

Men der er også lidt ridser i lakken. Intranettet. Det er tydeligt, at vi fortsat har udfordringer med Intranettet trods den positive udvikling, der er sket over det seneste år. Langt hovedparten af grupperne bruger intranettet til medlems- og mødestyring mm, men bemærker, at den lave hastighed på systemet udfordrer. Det arbejdes der på i disse uger.

Ida Bratting Kongsted
Adm. direktør