VL-medlemmerne

Her er oversigt over hvem, der er med i hvilke grupper.

Vedtægter

 

Inkl. vedtægtsændringer pr. 15.9.1986, pr. 15.3.1994, pr. 6.10.1997, pr. 28.10.2002, pr. 28.11.2007, pr. 19.9.2013, pr. 29.9.2014,  pr. 3.10.2016, pr. 3.10.2018 og pr. 26.10.2021 for Dansk Selskab for Virksomhedsledelse (Danish Management Society) stiftet af en kreds af danske erhvervsledere 3. maj 1965.

§1 Navn og hjemsted

Selskabets navn er ’Dansk Selskab for Virksomhedsledelse’ (Danish Management Society). Dets hjemsted er Københavns Kommune.

§2 Formål

Dansk Selskab for Virksomhedsledelses formål tager afsæt i den paragraf, som blev formuleret ved Selskabets stiftelse den 8. april 1965:

Selskabets formål er at fremme moderne og ansvarlig ledelse gennem udveksling af viden og dialog for derved at bidrage til bæredygtig, økonomisk fremgang og generel forbedring af levevilkårene i Danmark og verden omkring os.

Selskabet virker først og fremmest gennem VL-grupperne, der mødes med jævne mellemrum for at udveksle erfaringer, viden og ideer på tværs af brancher og sektorer i det danske samfund – og gerne med internationalt udsyn.

VL-grupperne udgør fortrolige og uformelle rum for samtaler, oplæg og oplevelser, der kan inspirere og styrke det enkelte medlems personlige lederskab. Selskabet stræber efter at motivere dialogen i VL-grupperne til ikke kun at handle om ledelse, men også om almene samfundsforhold og ledernes roller i relation hertil.

Selskabet afholder endvidere fælles arrangementer på tværs af VL-grupperne eksempelvis VL Døgnet og en række andre større konferencer om højaktuelle emner. Selskabet deltager desuden i samarbejde/partnerskaber med nationale og internationale organisationer med relevans i forhold til Selskabets formål.

Selskabet driver ikke virksomhed med fortjeneste for øje, har ikke noget partipolitisk formål, repræsenterer ikke noget medlems særinteresse og overholder til enhver tid den gældende lovgivning. Selskabets indtægter og formue skal alene anvendes til Selskabets formål.

§3 Medlemskab

a. Optagelse af medlemmer / medlemskriterier
Et medlemskab er noget særligt. Som medlemmer optages virksomhedsledere på øverste beslutningsniveau inden for alle brancher samt ledere inden for den offentlige sektor, liberale erhverv, institutioner, organisationer, forskning og uddannelse.

Ud over aktive virksomhedsledere kan VL-grupperne optage andre inspirerende, dagsordensættende samfundsaktører, der på forskellig vis kan bidrage til at kvalificere og udvikle indholdet i netværkets aktiviteter.

Medlemmer optages alene per invitation. Et medlemskab er som sådan et privilegium, og det forpligter den enkelte til at skabe værdi for sin VL-gruppe og bidrage til opfyldelse af Selskabets formål.

En virksomhedsleder defineres som en person, der på øverste niveau deltager i virksomhedens overordnede beslutningsproces. Foruden aktieretlige direktører og bestyrelsesmedlemmer, optages funktionschefer i større virksomheder.

For så vidt angår de liberale erhverv – revisorer, advokater og virksomhedskonsulenter – forudsættes det, at der er tale om personer, der deltager i den overordnede beslutningsproces i den virksomhed, de fungerer i, som ledende partnere, aktionærer, bestyrelsesmedlemmer eller direktører.

Der er mulighed for at være medlem af Selskabet uden samtidig at være medlem af en VL-gruppe, enten som medlem på orlov i op til fire år eller som potentielt medlem i optagelsesåret plus 12 måneder. Anmodning sendes til Selskabet, som varetager optagelsen under overholdelse af medlemskriterier og Selskabets vedtægter.

Alle medlemmer i en VL-gruppe skal være medlem af Selskabet.

Samme optagelseskriterier gælder i Selskabet såvel som i grupperne.

b. Etablering af VL-grupper
Etablering af nye VL-grupper sker på grundlag af vedtægtsmodellen for VL-grupperne. Selskabets bestyrelse godkender medlemskredsen.

Efter etableringen er de enkelte VL-grupper selv ansvarlige for optagelse af nye medlemmer under overholdelse af medlemskriterierne og Selskabets vedtægter. Ændring i gruppernes medlemskreds registreres af gruppens formandskab/administrator i VL-intranettet.

Der er mulighed for at være medlem af Selskabet uden samtidig at være medlem af en VL-gruppe. Anmodning om optagelse sendes til sekretariatet, som varetager optagelsen under overholdelse af medlemskriterier og Selskabets vedtægter.

c. Udmeldelse
Udmeldelse skal ske skriftligt til gruppens formandskab med tre måneders varsel til udgangen af et regnskabsår. Formanden er ansvarlig for at registrere udmeldelsen i VL-intranettet.

d. Kontingent
Kontingent fastsættes af generalforsamlingen for et år ad gangen.

e. Restancer
Kontingentbetaling er en forudsætning for medlemskab. Udebliver kontingentbetalingen ud over 1 måned efter udsendelse af kontingentfaktura, igangsætter sekretariatet en rykkerprocedure, hvor der kan pålægges et rykkergebyr. Hvis betaling fortsat udebliver efter 3. rykker vil medlemmet automatisk blive udmeldt.

f. Eksklusion
Eksklusion af et medlem kan finde sted, når hensynet til Selskabets formål og anseelse nødvendiggør det. En eksklusion skal vedtages på en generalforsamling. Forslag herom kan fremsættes af bestyrelsen eller af medlemmer, når disse til bestyrelsen retter en skriftlig motiveret anmodning herom, der er tiltrådt af mindst 10 medlemmer.

Inden dette forelægges generalforsamlingen, påhviler det bestyrelsen – skriftligt eller ved forhandling – at gøre vedkommende bekendt med forslaget og motiveringen og bestyrelsen kan anmode om at tilstille bestyrelsen en skriftlig redegørelse for sagen.

Finder bestyrelsen det herefter nødvendigt at fremme forslaget, indkalder den uden unødig forsinkelse med normalt varsel generalforsamlingen, hvor afgørelsen træffes efter de almindelige regler.

Vedkommende medlem har ret til at overvære denne og tage del i forhandlingen og afstemningen.

§4 Generalforsamlingen

a. Almindelige bestemmelser 
Generalforsamlingen er Selskabets øverste myndighed.

På generalforsamlingen har hvert medlem en stemme. Alle afgørelser med undtagelse af forslag om vedtægtsændringer og om Selskabets opløsning træffes ved almindelig stemmeflerhed.

Generalforsamlingen skal indvarsles skriftligt med angivelse af dagsorden og med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen sker elektronisk. Generalforsamlingen ledes af en blandt medlemmerne valgt dirigent.

Den er beslutningsdygtig, når mindst 30 medlemmer er til stede eller repræsenteret ved fuldmagter.

Er den ikke beslutningsdygtig, afholdes der inden en måned ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes med det foreskrevne varsel. Denne generalforsamling er derefter under alle omstændigheder beslutningsdygtig.

Et medlem, der er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan give et andet medlem fuldmagt til at møde og stemme for sig.

Et medlem er berettiget til at modtage fuldmagt fra højst fem fraværende medlemmer.

Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling kan afholdes som hybridmøde eller kun virtuelt, såfremt det af bestyrelsen vurderes at være det mest hensigtsmæssige.

b. Ordinær generalforsamling
afholdes en gang om året inden udgangen af november. Dagsordenen for denne skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Aflæggelse af beretning ved formanden.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Fremlæggelse af budgettet for det løbende regnskabsår samt fastlæggelse af kontingent.
 5. Valg af formand og bestyrelse.
 6. Valg af revisor.
 7. Eventuelt.

Forslag, der af medlemmer ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal fremsættes skriftligt og være sekretariatet i hænde i så god tid, at de kan optages på dagsordenen, hvilket normalt vil sige senest 1. september.

c. Ekstraordinær generalforsamling
afholdes, når Selskabets formand eller et flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 30 medlemmer skriftligt over for bestyrelsen stiller krav derom. Herefter indkaldes inden 3 uger på bestyrelsens foranledning til ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelse sker i overensstemmelse med reglerne i §4a.

§5 Elektronisk afstemning

Bestyrelsen eller mindst 40 % af deltagerne i en generalforsamling kan beslutte at sende et forslag til elektronisk afstemning blandt medlemmerne. Forslag, der i vedtægterne er henlagt til generalforsamlingen, kan kun sendes til elektronisk afstemning efter at have været debatteret på generalforsamlingen. Krav om elektronisk afstemning kan senest fremsættes, når debatten på generalforsamlingen er afsluttet.

Et medlem kan ikke give et andet medlem fuldmagt til elektroniske afstemninger.

Til vedtagelse af eksklusion af et medlem, jf. §3f., kræves, at mindst 25% af samtlige medlemmer har afgivet stemme.

Til vedtagelse af vedtægtsændringer, jf. §11, kræves, at mindst 25% af samtlige medlemmer har afgivet stemme, og at mindst to tredjedele af stemmerne er for forslaget.

Til vedtagelse af Selskabets ophør, jf. §12, kræves, at mindst 50% af samtlige medlemmer har afgivet stemme, og at mindst tre fjerdedele af stemmerne er for forslaget.

Vedtagelse af forslag i medfør af elektronisk afstemning sker i øvrigt efter de i vedtægterne gældende forskrifter.

§6 Bestyrelsen

Bestyrelsen består af formanden og mindst 5 og højst 10 medlemmer efter generalforsamlingens beslutning.

 1. Bestyrelsen sammensættes af anerkendte og respekterede personer, som viser aktiv interesse i og for
  VL-gruppernes virke.
 2. Bestyrelsen sammensættes med en bred repræsentation fra forskellige sektorer af samfundet.
 3. Der tilstræbes mangfoldighed i bestyrelsens sammensætning, herunder køn, alder og geografi.

Formanden og bestyrelsesmedlemmerne vælges for et eller to år ad gangen. Genvalg kan finde sted, dog kan ingen som bestyrelsesmedlem og/eller formand have sæde i bestyrelsen i mere en 6 år i træk. Ved indtrædende vakance kan bestyrelsen supplere sig selv indtil næste generalforsamling, hvor valg af bestyrelse er på dagsordenen.

Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand og kan nedsætte et forretningsudvalg på ikke under tre medlemmer. Bestyrelsen leder Selskabets virksomhed og ansætter Selskabets direktør. Direktøren leder Selskabets sekretariat og daglige forretninger samt implementeringen af planer for Selskabets strategiske udvikling. Bestyrelsens afgørelse træffes ved almindelig stemmeflerhed. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen varetager normalt repræsentationen over for andre nationale eller internationale organisationer, men kan delegere sådanne opgaver til et eller flere medlemmer eller til direktøren. Til løsning af særlige opgaver kan bestyrelsen nedsætte de nødvendige udvalg.

§7 VL-gruppeformænd

Bestyrelsen kan indkalde et udvalg af VL-gruppeformænd/formandskab fra de enkelte VL-grupper efter behov.

§8 Honorering

Bestyrelsen, udvalg af VL-gruppeformænd og udvalgsmedlemmer er ulønnede. Ekstraordinære udgifter i forbindelse med deres virksomhed kan efter bestyrelsens beslutning afholdes af Selskabet.

§9 Regnskab og revision

Selskabets regnskabsår løber fra 1. juli til 30. juni. Regnskabet skal foreligge til revision senest den 1. september. Revisionen foretages af den på den ordinære generalforsamling valgte revisor. Det reviderede regnskab skal derefter forelægges bestyrelsen til godkendelse og underskrives af denne.

§10 Tegningsret

Selskabet tegnes af formanden og direktøren i forening, eller næstformanden og et bestyrelsesmedlem i forening. Bestyrelsen kan meddele særlig fuldmagt.

§11 Vedtægtsændringer

Forslag til ændringer af vedtægterne kan fremsættes af bestyrelsen eller af mindst 30 medlemmer, der indsender deres forslag til bestyrelsen. Forslaget vil blive forelagt på førstkommende ordinære generalforsamling, med mindre der fremsættes krav om hurtigere behandling. I så fald skal ekstraordinær generalforsamling indkaldes senest 2 måneder efter forslagets fremsættelse. Indkaldelse sker, bortset fra fristen, efter reglerne i §4c. Til vedtagelse af et sådant forslag kræves, at mindst to tredjedele af de på en beslutningsdygtig generalforsamling repræsenterede stemmer er for forslaget, eller jf. §5 om elektronisk afstemning, at mindst 25% af samtlige medlemmer har afgivet stemme, og at mindst to tredjedele af stemmerne er for forslaget. I modsat fald bortfalder det.

§12 Selskabets opløsning

Forslag om Selskabets opløsning fremsættes efter reglerne i §11. Det skal for at være gyldigt vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 50% af Selskabets medlemmer er til stede, eller jf. §5 om elektronisk afstemning, at mindst 50% af samtlige medlemmer har afgivet stemme, og at mindst tre fjerdedele af stemmerne er for forslaget.

Se Bestyrelsen

Hvem sidder i VL's bestyrelse