VL-medlemmerne

Her er oversigt over hvem, der er med i hvilke grupper.

Vedtægter

 

Inkl. vedtægtsændringer pr. 15.9.1986, pr. 15.3.1994, pr. 6.10.1997, pr. 28.10.2002, pr. 28.11.2007, pr. 19.9.2013, pr. 29.9.2014,  pr. 3.10.2016 og pr. 3.10.2018 for Dansk Selskab for Virksomhedsledelse (Danish Management Society) stiftet af en kreds af danske erhvervsledere 3. maj 1965.

§1 Navn og hjemsted
Selskabets navn er ’Dansk Selskab for Virksomhedsledelse’ (Danish Management Society). 
Dets hjemsted er Københavns Kommune.

§2 Formål
Selskabets formål er at fremme kendskabet til og forståelsen for moderne ledelsesprincipper og derved bidrage til økonomisk fremgang, sociale fremskridt og almindelig højnelse af levevilkårene i vort land.

Selskabet virker navnlig gennem oprettelsen af netværks-grupper for at formidle en regelmæssig erfaringsudveksling mellem personer inden for alle sektorer af det danske samfund, der deltager i beslutningsprocessen på topplan.

Selskabet bestræber sig på at inspirere debatten i de enkelte grupper til at omfatte ikke blot spørgsmål vedrørende virksomhedsledelse, men også spørgsmål vedrørende samfundsforhold set i relation til ledelsesfunktionen.

Det er Selskabets særlige mål at bidrage til, at ansvarlige ledere har den størst mulige forståelse såvel for ledelsesfunktionens indhold og opgaver som for det deraf følgende særlige ansvar som medborgere i det danske samfund.

Selskabet deltager i det omfang, der findes ønskeligt i nationale og internationale organisationer, og formidler de opnåede erfaringer og informationer til medlemmerne og eventuelt andre interesserede kredse.

Selskabet driver ikke virksomhed med fortjeneste for øje, har ikke politisk formål, repræsenterer ikke noget medlems særinteresse og overholder til enhver tid den gældende lovgivning. Selskabets indtægter og formue skal i deres helhed anvendes til fremme af dets formål.

§3 Medlemskab

a. Optagelse af medlemmer / medlemskriterier

Som medlemmer optages virksomhedsledere inden for handel, industri og service samt ledere inden for liberale erhverv, offentlig administration, institutioner, organisationer, forskning og uddannelse. Endvidere kan optages nøglepersoner, som spiller en aktiv rolle i den offentlige meningsdannelse.

En virksomhedsleder defineres som en person, der på topplan deltager i virksomhedens overordnede beslutningsproces. Foruden aktieretlige direktører og bestyrelsesmedlemmer, optages funktionschefer i større virksomheder.

For så vidt angår de liberale erhverv – revisorer, advokater og virksomhedskonsulenter – forudsættes det, at der er tale om personer, der deltager i den overordnede beslutningsproces i den virksomhed, de fungerer i, som partnere, aktionærer, bestyrelsesmedlemmer eller direktører.

Der er mulighed for at være medlem af Selskabet uden samtidig at være medlem af en VL-gruppe, enten som medlem på orlov i op til fire år eller som potentielt medlem i optagelsesåret plus 12 måneder. Anmodning sendes til Selskabet, som varetager optagelsen under overholdelse af medlemskriterier og Selskabets vedtægter.

Alle medlemmer i en VL-gruppe skal være medlem af Selskabet.

Samme optagelseskriterier gælder i Selskabet såvel som i grupperne.

b. Etablering af VL-grupper

Etablering af nye VL-grupper sker på grundlag af vedtægtsmodellen for VL-grupperne. Selskabets bestyrelse godkender medlemskredsen.

Efter etableringen er de enkelte VL-grupper selv ansvarlige for optagelse af nye medlemmer under overholdelse af medlemskriterierne og Selskabets vedtægter. Ændring i gruppernes medlemskreds registreres af gruppens formandskab/administrator i VL-intranettet.

Der er mulighed for at være medlem af Selskabet uden samtidig at være medlem af en VL-gruppe. Anmodning om optagelse sendes til sekretariatet, som varetager optagelsen under overholdelse af medlemskriterier og Selskabets vedtægter.

c. Udmeldelse
Udmeldelse skal ske skriftligt til gruppens formandskab med tre måneders varsel til udgangen af et regnskabsår.

d. Kontingent
Kontingent fastsættes af generalforsamlingen for et år ad gangen.

e. Restancer
Kontingentbetaling er en forudsætning for medlemskab. Udebliver kontingentbetalingen ud over 1 måned efter 
udsendelse af kontingentfaktura, igangsætter sekretariatet en rykkerprocedure, hvor der kan pålægges et rykkergebyr. Hvis betaling fortsat udebliver efter 3. rykker anses medlemmet automatisk for udmeldt.

f. Eksklusion
Eksklusion af et medlem kan finde sted, når hensynet til Selskabets formål og anseelse nødvendiggør det. En eksklusion skal vedtages på en generalforsamling. Forslag herom kan fremsættes af bestyrelsen eller af medlemmer, når disse til bestyrelsen retter en skriftlig motiveret anmodning herom, der er tiltrådt af mindst 10 medlemmer.

Inden dette forelægges generalforsamlingen, påhviler det bestyrelsen – skriftligt eller ved forhandling – at gøre vedkommende bekendt med forslaget og motiveringen og anmode om at tilstille bestyrelsen en skriftlig redegørelse for sagen.

Finder bestyrelsen det herefter nødvendigt at fremme forslaget, indkalder den uden unødig forsinkelse med normalt varsel generalforsamlingen, hvor afgørelsen træffes efter de almindelige regler.

Vedkommende medlem har ret til at overvære denne og tage del i forhandlingen og afstemningen.

§4 Generalforsamlingen

a. Almindelige bestemmelser 
Generalforsamlingen er Selskabets øverste myndighed.

På generalforsamlingen har hvert medlem en stemme. Alle afgørelser med undtagelse af forslag om vedtægtsændringer og om Selskabets opløsning træffes ved almindelig stemmeflerhed.

Generalforsamlingen skal indvarsles skriftligt med angivelse af dagsorden og med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen sker ved almindeligt brev eller e-mail til samtlige medlemmer til den af dem til Selskabet opgivne adresse. Generalforsamlingen ledes af en blandt medlemmerne valgt dirigent.

Den er beslutningsdygtig, når mindst 30 medlemmer er til stede eller repræsenteret ved fuldmagter.

Er den ikke beslutningsdygtig, afholdes inden en måned ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes med det foreskrevne varsel. Denne generalforsamling er derefter under alle omstændigheder beslutningsdygtig.

Et medlem, der er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan give et andet medlem fuldmagt til at møde og stemme for sig.

Et medlem er berettiget til at modtage fuldmagt fra højst fem fraværende medlemmer.

b. Ordinær generalforsamling
afholdes en gang om året inden udgangen af november. Dagsordenen for denne skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Aflæggelse af beretning ved formanden.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Fremlæggelse af budgettet for det løbende regnskabsår samt fastlæggelse af kontingent.
 5. Valg af formand og bestyrelse.
 6. Valg af revisor.
 7. Eventuelt.

Forslag, der af medlemmer ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal fremsættes skriftligt og være sekretariatet i hænde i så god tid, at de kan optages på dagsordenen, hvilket normalt vil sige 1. september.

c. Ekstraordinær generalforsamling
afholdes, når Selskabets formand eller et flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 30 medlemmer skriftligt over for bestyrelsen stiller krav derom. Herefter indkaldes inden 3 uger på bestyrelsens foranledning til ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelse sker i overensstemmelse med reglerne i §4a.

§5 Elektronisk afstemning
Bestyrelsen eller mindst 40 % af deltagerne i en generalforsamling kan beslutte at sende et forslag til elektronisk afstemning blandt medlemmerne. Forslag, der i vedtægterne er henlagt til generalforsamlingen, kan kun sendes til elektronisk afstemning efter at have været debatteret på generalforsamlingen. Krav om elektronisk afstemning kan senest fremsættes, når debatten på generalforsamlingen er afsluttet.

Et medlem kan ikke give et andet medlem fuldmagt til elektroniske afstemninger.

Til vedtagelse af eksklusion af et medlem, jf. §3f., kræves, at mindst 25% af samtlige medlemmer har afgivet stemme.

Til vedtagelse af vedtægtsændringer, jf. §11, kræves, at mindst 25% af samtlige medlemmer har afgivet stemme, og at mindst to tredjedele af stemmerne er for forslaget.

Til vedtagelse af Selskabets ophør, jf. §12, kræves, at mindst 50% af samtlige medlemmer har afgivet stemme, og at mindst tre fjerdedele af stemmerne er for forslaget.

Vedtagelse af forslag i medfør af elektronisk afstemning sker i øvrigt efter de i vedtægterne gældende forskrifter.

§6 Bestyrelsen
Bestyrelsen består af formanden og mindst 5 og højst 10 medlemmer efter generalforsamlingens beslutning.

 1. Bestyrelsen sammensættes af anerkendte og respekterede personer, som viser aktiv interesse i og for
  VL-gruppernes virke.
 2. Bestyrelsen sammensættes med en bred repræsentation af erfarne ledere fra både den private og offentlige sektor.
 3. Der tilstræbes mangfoldighed i bestyrelsens sammensætning, herunder køn, alder og geografi.

Formanden og bestyrelsesmedlemmerne vælges for et eller to år ad gangen. Genvalg kan finde sted, dog kan ingen som bestyrelsesmedlem og/eller formand have sæde i bestyrelsen i mere en 6 år i træk. Ved indtrædende vakance kan bestyrelsen supplere sig selv indtil næste generalforsamling, hvor valg af bestyrelse er på dagsordenen.

Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand og kan nedsætte et forretningsudvalg på ikke under tre medlemmer. Bestyrelsen leder Selskabets virksomhed og kan oprette et sekretariat til varetagelse af Selskabets daglige forretninger. Bestyrelsens afgørelse træffes ved almindelig stemmeflerhed. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen varetager normalt repræsentationen over for andre nationale eller internationale organisationer, men kan delegere sådanne opgaver til et eller flere medlemmer eller til direktøren. Til løsning af særlige opgaver kan bestyrelsen nedsætte de nødvendige udvalg.

§7 VL-gruppeformænd
Bestyrelsen kan indkalde et udvalg af VL-gruppeformænd/formandskab fra de enkelte VL-grupper efter behov.

§8 Honorering
Bestyrelsen, udvalg af VL-gruppeformænd og udvalgsmedlemmer er ulønnede. Ekstraordinære udgifter i forbindelse med deres virksomhed kan efter bestyrelsens beslutning afholdes af Selskabet.

§9 Regnskab og revision
Selskabets regnskabsår løber fra 1/7-30/6. Regnskabet skal foreligge til revision senest den 1. september. Revisionen foretages af den på den ordinære generalforsamling valgte revisor. Det reviderede regnskab skal derefter forelægges bestyrelsen til godkendelse og underskrives af denne.

§10 Tegningsret
Selskabet tegnes af formanden eller næstformanden i forbindelse med et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan meddele særlig fuldmagt.

§11 Vedtægtsændringer
Forslag til ændringer af vedtægterne kan fremsættes af bestyrelsen eller af mindst 30 medlemmer, der indsender deres forslag til bestyrelsen. Forslaget vil blive forelagt på førstkommende ordinære generalforsamling, med mindre der fremsættes krav om hurtigere behandling. I så fald skal ekstraordinær generalforsamling indkaldes senest 2 måneder efter forslagets fremsættelse. Indkaldelse sker, bortset fra fristen, efter reglerne i §4c. Til vedtagelse af et sådant forslag kræves, at mindst to tredjedele af de på en beslutningsdygtig generalforsamling repræsenterede stemmer er for forslaget, eller jf. §5 om elektronisk afstemning, at mindst 25% af samtlige medlemmer har afgivet stemme, og at mindst to tredjedele af stemmerne er for forslaget. I modsat fald bortfalder det.

§12 Selskabets opløsning
Forslag om Selskabets opløsning fremsættes efter reglerne i §11. Det skal for at være gyldigt vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 50% af Selskabets medlemmer er til stede, eller jf. §5 om elektronisk afstemning, at mindst 50% af samtlige medlemmer har afgivet stemme, og at mindst tre fjerdedele af stemmerne er for forslaget.