VL Døgnet 2014 – Industri Version 2: VL Nyt sender i tiden frem til VL Døgnet den 5. februar 2014 en interviewserie med døgnets talere. Denne gang giver vi ordet til Bestyrelsesformand Marcus Wallenberg:

VL Nyt: Hvordan adskiller den svenske erhvervsstruktur sig fra de øvrige Skandinaviske lande?

Marcus Wallenberg: Ett förenklat svar är, att det svenska näringslivet är större och bredare. Alla skandinaviska länder har internationellt sett framgångsrika företag, men Sverige har framstående företag på ganska många skilda områden. Historiskt har vi varit starka i råvaror, skog och stål – vilket fortfarande går bra med exempelvis LKAB, liksom cellulosaindustrin. Sverige har även starka företag inom avancerad verkstadsindustri,  telekom och bioteknik. Dessutom har stora steg tagits inom tjänstesektorn med bolag som IKEA, H&M, samt i design och export av allt från dataspel till musik.

VL Nyt: Hvad er ”svensk industrikultur”?

Marcus Wallenberg: Det är en ganska komplex fråga. Men det finns några kännetecken som jag vill lyfta fram. För det första är kulturen starkt internationaliserad, vilket har gällt för storföretagen sedan länge, men det gäller nu även många små och medelstora företag, som verkar ute på världsmarknaden. För det andra så finns det en betoning på innovation och företag, som har legat i teknologisk framkant. För det tredje så har vi en tradition av samråd och konsensus, när vi fattar beslut. Detta är visserligen ibland förenat med längre beslutsprocesser och mycket diskussioner, men jag upplever, att vi däremot kan ta och förankra svåra beslut och därmed klara av exempelvis rätt hårda omstruktureringar utan uppslitande sociala strider.

VL Nyt: Hvordan vil svensk industri være i 2020?

Marcus Wallenberg: Oj, det hänger på så många olika faktorer: Hur Europa klarar sin kris, hur vi lyckas möta ny global konkurrens med exempelvis ett framstormande Kina, vad som händer med kronan – och inte minst hur vi lyckas förbättra skolan och ha en forskning i världsklass. Jag är optimistisk, men tror att vi i det bredare samhället måste få en djupare förståelse för, att vi inte kan ta vår välfärd förgivet. Vi måste jobba hårdare och våra bolag måste ytterligare stärka sina positioner. Den snäva tillverkningsindustrin lär fortsätta att krympa inom Sveriges gränser, men i stället växer industrinära tjänster snabbt – industri och tjänstesektor fortsätter att flyta samman. Där tror jag Sverige har goda förutsättningar, med vår speciella blandning av industriell ingenjörskompetens, kunskap inom logistik och framgångar i det innovativa.

VL Nyt: Hvilket råd vil du give den danske statsminister inden for erhvervsområdet?

Marcus Wallenberg: Det vore förmätet av mig att ge råd till Danmark. Vi är olika länder med olika strukturer, förutsättningar och traditioner. Men en lärdom jag har dragit efter många år i företagandets tjänst är, att förändringen ofta går snabbare än vi tror, och att konkurrenstrycket blir hårdare och kriserna djupare. Därför gäller det att bygga in så mycket flexibilitet och innovationskraft som möjligt och därtill se till, att man har kapital och kompetens för att ständigt utveckla verksamheter oaktat konjunkturläge.  Avgörande är att vi har ett gott klimat för entreprenörer, bra utbildningssystem, en generös FoU-politik. Allt det här kräver en tydlig och långsiktig vision för landet , som man sedan levererar på.